آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
بازدید از کاخ موزه گلستان
  تاریخ ثبت :  9/9/2012
 تعداد بازدید:1644


قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی گروه 2 دوره 43:
بازدید از کاخ موزه گلستان روز جمعه   91/06/31    ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد .