آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
برنامه دوره 52 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  تاریخ ثبت :  9/10/2017
 تعداد بازدید:321
برنامه کلی  گروه صبح 52 : 
شنبه : 14-9      کمکهای اولیه ( استاد حاجی علیرضایی ) 
دوشنبه : 14-9   فنون تورگردانی و فن بیان  ( استاد مطهر ) 

برنامه کلی گروه عصر52  : 
شنبه : 19-16    کمکهای اولیه ( استاد حاجی علیرضایی ) 
یکشنبه : 19-16  فنون تورگردانی و فن بیان  ( استاد دانشور )