آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
برنامه مدیریت فنی گروه پنجشنبه دوره 48 (6/23)
  تاریخ ثبت :  9/11/2017
 تعداد بازدید:271
روزهای تشکیل کلاس ساعت برگزاری عنوان درس نام مدرس ساعت برگزاری عنوان درس نام مدرس
پنجشنبه23 /6 10-8:30 قوانین و مقررات گردشگر ی آقای عنبر 12-10:30 قوانین و مقررات گردشگری آقای عنبر
* 16-13 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری آقای نصیریان * * *