آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح و عصر 52 ( آزمون )
  تاریخ ثبت :  9/13/2017
 تعداد بازدید:194


شنبه    مورخ    96/06/25      آزمون زبان تخصصی   گروه صبح                 ساعت 14:00

شنبه    مورخ    96/06/25      آزمون شناخت موزه ها  گروه عصر               ساعت 15:00
 
شنبه    مورخ   96/07/01        آزمون روحیات ملل و تاریخ    گروه صبح       ساعت 14:00

شنبه    مورخ   96/07/01        آزمون روحیات ملل و تاریخ    گروه عصر      ساعت 15:00