آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر 48(برنامه آزمون)
  تاریخ ثبت :  9/19/2017
 تعداد بازدید:239

روز دوشنبه مورخ 3 مهر آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ساعت 15

روز دوشنبه مورخ 17 مهر آزمون درس شناخت صنعت گردشگری ساعت 15