آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/28/2017
 تعداد بازدید:239


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)


روز دوشنبه    مورخ  96/07/10      کلاس  جغرافیا      ساعت 14:00-9:00     خانم دکتر مقیمی