آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
آخرین اخبار
آخرین محصولات
دوره های تخصصی هنر آشپزی
Ø      دوره شناخت ادویه :
تک جلسه ای( 8 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  : پنجشنیه 24/01/1396 از ساعت 17- 9
هزینه دوره : 1/500/000 ريال 

                                                                                                                                   
Ø      دوره سفره آرایی و میوه آرایی  :
تک جلسه ای( 8 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  : جمعه  25/01/1396 از ساعت 17- 9
هزینه دوره : 2/000/000ريال  

 
Ø      دوره دسرهای ایرانی و ملل : 
دو جلسه ( 8 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  :

پنجشنبه  31/01/1396 از ساعت 13- 9
جمعه 01/02/1396 از ساعت 13- 9
 
 
هزینه دوره : 3/500/000ريال  

 
Ø      دوره آشپزی حرفه ای ایرانی  : 
4 جلسه ( 24 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  :

پنجشنبه  07/02/1396 از ساعت 15- 9
جمعه 08/02/1396 از ساعت 15- 9
پنجشنبه  14/02/1396 از ساعت 15- 9
جمعه 15/02/1396 از ساعت 15- 9
 
 
هزینه دوره : 4/000/000ريال
 
Ø      دوره آشپزی ایرانی غذاهای محلی   : 
4 جلسه ( 20 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  : 

پنجشنبه  21/02/1396 از ساعت 14- 9
جمعه 22/02/1396 از ساعت 14- 9
پنجشنبه  28/02/1396 از ساعت 14- 9
جمعه 29/02/1396 از ساعت 14- 9
 
 
هزینه دوره : 4/000/000ريال

                                                                                                                                                                                                                                     
Ø      دوره آشپزی مقدماتی و پیشرفته ملل    : 
8 جلسه ( 48 ساعت)
زمان تشکیل کلاس :

پنجشنبه  04/03/1396 از ساعت 15-9
جمعه 05/03/1396 از ساعت 15-9
پنجشنبه  11/03/1396 از ساعت 15-9
جمعه 12/03/1396 از ساعت 15-9
پنجشنبه  18/03/1396 از ساعت 15-9
جمعه 19/03/1396 از ساعت 15-9
پنج شنبه 25/03/1396 از ساعت 15-9
جمعه 26/03/1396 از ساعت 15-9
 
       
هزینه دوره : 15/000/000ريال

 
Ø      دوره تکنیکهای گارنیش     : 
2 جلسه ( 12 ساعت)
زمان تشکیل کلاس  : 

پنجشنبه  01/04/1396 از ساعت 15-9
جمعه 02/04/1396 از ساعت 15-9
 
 
هزینه دوره : 5/000/000ريال 
قیمت : 000 تومان